182tv182tv午夜福利

182tv182tv午夜福利

一曰、气虚,因发表太过,气衰神弱,心虚不能自持。上气脚缩,五脏气绝于内者,利不禁。

已吐下后,邪气壅塞而未尽,心中郁闷而不舒,又当随其虚实以治之。《千金方》云∶凡饵药之人不可服鹿肉,服药必不得力。

呜呼,食复也,劳复也,诸复可治,而御内则死矣。浮取之候,两关之前,皆阳也。

因其数发不止,日服悍勇之剂,俾脾阳困败,中气不支,疟邪因此而上逆作胀,乃更用宽中理气之剂,愈胀愈消,愈消愈胀,始而随气凝结,继而如铁石不动矣。 吐者,无声有物而顿出。

若胸中满,皆为邪气、而非物,今少腹满,则为有物、而非邪气。<目录>卷之一\伤寒治例三十七条阳症者,即太阳、阳明、少阳也。

 凡服汤药发汗,中病便止,不必尽剂。若不如尔,非唯不得力,反致祸也。

Leave a Reply