67194con国产幼女

67194con国产幼女

夫疟由于痰滞,而痰之滞也,岂独由于风寒,一切外感内伤皆能致之。痰在两肋,肋胀痛如汤沸,非白芥子不能达。

六淫七情,皆足以致郁。牙槽风,齿痛不已,龈肉连颊浮肿、紫黑、出血、腐烂,口疳药内加牛黄,倍珍珠、儿茶,频吹。

风热,表散之,散之下已,则收之。分左属风属血虚,以肝木主风居左,又左属血也。

留饮未呕之先亦渴,而呕后反不渴者,以呕则水稍去而气稍通,能布化生津也。久而炎炽,乃及于肺,则病重矣。

或曰舌当作身,湿热伤筋故痿。若久痢亡阴,湿转为燥,则利湿又在所禁。

按卫气遇邪之说,《经》言不一而足。 麻黄发散,使湿从外泄;川乌辛热,走而不守,以通行经络;姜、附以散其寒;羌、防、升麻、葛根辈以升散之,风胜湿也;二术以燥之,土克水也;兼用二苓、泽泻辈以利之。

Leave a Reply