cosplay足控福利

cosplay足控福利

独不意六十年前,向往欲见之人而身蹈之也。然五官百骸,皆本此精以为质,而无非此水所灌充也。

水火精气,妙合而凝,是为胎元。  庸工治病,纯补其虚,不敢治其实。

 書辭小息,且念其後,得善復出,不令遺脫。慎之小差,可無相怨。

即如六阳经自缺盆回头,其积则垂至腿中,统于下、承浆穴,揉根以吊之,方始上消。欲火上炎而呕血,肾病也。

阴阳互根,于此可悟矣。而阳根于阴,则火生焉,下潜而上升。

 盖阴既亏,阳无所根据,浮散于外,故见此象。會欲殺人,簿領為證驗。

Leave a Reply